stat4u Ubezpieczenia dla firm - Najtańsze ubezpieczenia w Radomiu - Ubezpieczenia Radomskie
Południowa 39 lok. 5, 26-600 Radom
+48 506 106 212
jarkucharski@o2.pl

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie firmowe jest zarówno ubezpieczeniem dla podmiotów działających w obrębie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stwarza możliwość zabezpieczenia dużych podmiotów gospodarczych.  Od polisy ubezpieczeniowej wymaga się odpowiedniej ochrony, która będzie gwarantowała, że nawet w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych Nasi klienci otrzymają odpowiednie wsparcie finansowe. Wielostronne i całościowe ubezpieczenie poszczególnych komponentów majątku przystosowane do potrzeb i preferencji podmiotów gospodarczych, stwarza gwarancję poczucia bezpieczeństwa klienta.

Nasza firma zapewnia kompleksową ochronę:

 • budynków, maszyn, urządzeń
 • ruchomości, środków obrotowych, gotówki
 • pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia flotowe
 • zdrowia i życia pracowników/ ubezpieczenia grupowe

Zapewniamy:

 • ubezpieczenie kontraktów i gwarancji ubezpieczeniowych
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
 • ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • ubezpieczenie OC przewoźnika
 • ubezpieczenie OC spedytora
 • ubezpieczenie od utraty dochodów

Opis wybranych ryzyk ubezpieczeniowych

Ubezpieczenie majątku firmy od wszystkich ryzyk dotyczy szkód materialnych powstałych wskutek wszelkich nie wymienionych z nazwy zdarzeń losowych. Ubezpieczenie to obejmuje ochroną mienie przedsiębiorcy wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Chodzi tu zarówno o mienie własne, jak i użytkowane na podstawie tytułu prawnego, a w szczególności:

 • budynki i budowle
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie
 • wartości pieniężne
 • nakłady inwestycyjne
 • środki obrotowe
 • mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi sprzedaży
 • mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników przedsiębiorcy

Standardowo ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wyłącza z zakresu ochrony skutki mechanicznych lub elektrycznych awarii maszyn i urządzeń. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek takich awarii.

Ubezpieczenie od utraty zysku obejmuje ochroną ubezpieczeniową zysk brutto rozumiany jako wielkość obrotu z roku obrotowego poprzedzającego zawarcie ubezpieczenia. Ochrona ta uwzględnia zmiany stanu produktów gotowych oraz produkcji w toku. Pomniejszona jest o nieubezpieczone koszty działalności. Ubezpieczamy straty finansowe przedsiębiorcy jeśli powstały w wyniku spadku obrotów i/lub konieczności ponoszenia zwiększonych kosztów działalności wskutek zakłóceń lub przerwy w działalności gospodarczej, powstałej w następstwie szkody materialnej w majątku przedsiębiorcy spowodowanej następującymi zdarzeniami:

 • ogień lub inne zdarzenia losowe
 • wszystkie ryzyka nie wymienione z nazwy
 • mechaniczne lub elektryczne awarie maszyn i urządzeń

W szczególnych przypadkach można rozszerzyć ochronę z tytułu utraty zysku o straty finansowe powstałe wskutek szkód materialnych poniesionych przez określonych dostawców lub odbiorców przedsiębiorcy lub wskutek wystąpienia ubezpieczonych zdarzeń losowych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przedsiębiorcy które to zdarzenia muszą uniemożliwić prowadzenie działalności w tym zakładzie.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych przeznaczone jest dla przedsiębiorstw będących zarówno inwestorami, głównymi wykonawcami jak i podwykonawcami. Obejmuje ochroną ubezpieczeniową prace kontraktowe oraz mienie stanowiące przedmiot budowy. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozciągnięta na otoczenie terenu budowy, w szczególności istniejące już mienie przedsiębiorcy oraz jego odpowiedzialność cywilną.

Dodatkowo ochrona może zostać rozszerzona na:

 • sprzęt i wyposażenie budowlane
 • maszyny budowlane
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
 • odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich
 • mienie otaczające

Ubezpieczeniem mogą być objęte wszystkie kontrakty mieszczące się w zakresie umowy, bez obowiązku indywidualnego zgłoszenia.

Ubezpieczenie Cargo jest to ubezpieczenie ładunków w przewozie krajowym i zagranicznym. Ryzyko transportowe może polegać na: utracie, ubytku lub uszkodzeniu towaru podczas jego przewozu. Możliwe jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko mechanicznego uszkodzenia lub zniszczenia ładunku podczas operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju ładunki podczas ich przewozu  środkami transportu wszystkich rodzajów: drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym. Ubezpieczenie pokrywa również koszty jakie klient musi ponieść w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie oraz utylizację ładunku uznanego za stratę całkowitą.

Gwarancje finansowe obejmują:

 • gwarancja wadium – obejmuje gwarancje zapłaty wadium na rzecz organizatora przetargu
 • gwarancja należytego wykonania umowy – posiadanie gwarancji daje pewność dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Jest  formą prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na wykonawcy, a w szczególności zachowania ustalonych terminów i spełnieniu określonych wymogów jakościowych
 • gwarancja należytego usunięcia wad i usterek – pozwala na spełnienie wymogu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości bez blokowania w tym celu środków finansowych wykonawcy, co zwiększa wiarygodność finansową wykonawcy i świadczy o wysokiej jakości wykonywanych przez niego robót
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja zapłaty długu celnego – bezwarunkowo zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do zapłaty na każde wezwanie organów celnych wszelkich kwot, wynikających z powstałych w okresie obowiązywania gwarancji długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby dłużnik, jeżeli zapłacenie określonych powyżej należności stałoby się wymagalne. Wyróżnić można kilka zabezpieczeń długów celnych, związanych z procedurą m.in.: dopuszczenie do obrotu, składu celnego, czasowego składowania towarów, uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, przetwarzania pod kontrolą celną oraz odprawy czasowej
 • gwarancja akcyzowa – w gwarancji zapłaty z tytułu podatku akcyzowego towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłacenia podatku akcyzowego solidarnie z podatnikiem na każde wezwanie Urzędu Celnego, jeżeli zapłacenie stanie się wymagalne
 • gwarancje ubezpieczeniowe – stanowią zabezpieczenie dla uzyskania koncesji lub dofinansowania projektów ze środków unijnych
 • ubezpieczenie kredytu kupieckiego – w ramach tego ubezpieczenia chronione są wierzytelności sprzedawcy lub usługodawcy, powstałe w wyniku stosowania odroczonych terminów płatności za sprzedane towary lub wykonane usługi
 • gwarancja stanowiąca zabezpieczenie prawidłowego wykonania mechanizmu Wspólnej PolitykiRolnej

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy bezspornych należności niezapłaconych przez dłużnika, jeżeli brak zapłaty jest następstwem prawnie stwierdzonej niewypłacalności lub przewlekłej zwłoki.

Ubezpieczenie grupowe pracowników stanowi doskonałe zabezpieczenie dla pracodawcy (pod warunkiem sponsorowania składki ubezpieczeniowej przez pracodawcę) przed roszczeniami pracowników w stosunku do pracodawcy w związku z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu, szczególnie w sytuacjach roszczeń dotyczących renty inwalidzkiej, renty rehabilitacyjnej, zadośćuczynienia pieniężnego oraz odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika. Powyższe roszczenia mogą być pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe częściowo lub w całości w zależności od wysokości sum ubezpieczenia. Ubezpieczenie grupowe pracowników opłacane przez pracodawcę może być zaliczone do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.